Неділя, 22 Січня, 2012   |   Школа Афіни

Программа по химии

Тема уроку

Дата

 

Тема 1. Теорія будови органічних сполук. (1 год )

1 СЕМЕСТР

1 Теорія як вища форма наукових знань. Теорія хімічної будови органічних сполук О. М. Бутлерова. Розвиток і значення теорії будови органічних сполук. Життя і діяльність О.М.Бутлерова.

Тема 2. Вуглеводні ( 10 год)

1 Класифікація вуглеводнів. Взаємозв’язок між вуглеводнями.
2 Утворення ковалентних карбон-карбонових зв’язків у органічних сполуках. Види гібридизації електронних орбіталей атома Карбону. Одинарний, подвійний і потрійний зв’язки. Основні характеристики ковалентного зв’язку: довжина, енергія, полярність, просторова напрямленість.
3 Насичені вуглеводні.Загальна формула алканів. Структурна ізомерія. Залежність фізичних властивостей алканів від складу і хімічної будови молекул. Поняття про конформації. Систематична номенклатура.
4 Хімічні властивості алканів: повне і часткове окиснення, хлорування,  термічний розклад, ізомеризація. Механізм реакції заміщення. Поняття про циклопарафіни (циклоалкани).
5 Етиленові вуглеводні. Гомологічний ряд етилену, загальна формула алкенів. Структурна і просторова (цис-, транс-) ізомерія етиленових вуглеводнів, номенклатура.
6 Хімічні властивості алкенів: повне і часткове окиснення, приєднання водню, галогенів, галогеноводнів, води, полімеризація. Правило В.В.Марковникова. Механізм реакції приєднання за подвійним зв’язком.
7 Ацетиленові вуглеводні. Гомологічний ряд ацетилену, загальна формула алкінів. Структурна ізомерія, номенклатура алкінів. Хімічні властивості: повне і часткове окиснення, заміщення, приєднання водню, галогенів, галогеноводнів, полімеризація.
8 Бензен як представник ароматичних вуглеводнів, його склад, хімічна, електронна, просторова будова молекули, фізичні властивості. Хімічні властивості бензену: повне і часткове окиснення, приєднання, заміщення.
9 Застосування вуглеводнів. Поняття про хімічні засоби захисту рослин, їх вплив на довкілля.
10 Розв’язування розрахункових задач на виведення молекулярної формули газуватої речовини
Тема 3. Природні джерела вуглеводнів та їх переробка (1 год)
1 Природний і супутній нафтовий гази, їх склад, використання . Нафта. Склад, властивості нафти. Основні процеси переробки: перегонка, крекінг. Застосування нафтопродуктів. Детонаційна стійкість бензину. Кам’яне вугілля, продукти коксування кам’яного вугілля, їх застосування. Охорона навколишнього середовища від забруднень при переробці вуглеводневої сировини та використанні продуктів переробки.
Тема 4. Оксигеновмісні сполуки (10 год)

2 СЕМЕСТР

1 Спирти. Насичені одноатомні спирти. Ізомерія, номенклатура насичених одноатомних спиртів. Водневий зв’язок, його вплив на фізичні властивості спиртів. Хімічні властивості спиртів: повне і часткове окиснення, дегідратація, взаємодія з лужними металами, галогеноводнями.
2 Багатоманітність спиртів. Етиленгліколь, гліцерол. Застосування спиртів. Отруйність спиртів, їх згубна дія на організм людини. 13.01.
3 Фенол, його склад, будова. Фізичні властивості фенолу. Хімічні властивості: взаємодія з натрієм, розчином лугу, бромною водою, ферум(Ш) хлоридом. Взаємний вплив атомів у молекулі фенолу. Застосування фенолу. Охорона навколишнього середовища від промислових відходів, що містять фенол.
4 Альдегіди. Склад, хімічна й електронна будова альдегідів. Функціональна альдегідна група.  Ізомерія, номенклатура альдегідів. Фізичні властивості. Хімічні властивості альдегідів. Реакції окиснення і відновлення. Добування оцтового альдегіду. Застосування мурашиного, оцтового альдегідів. 20.01.
5 Карбонові кислоти. Насичені одноосновні карбонові кислоти. Фізичні властивості. Номенклатура. Хімічні властивості: електролітична дисоціація, взаємодія з металами, лугами, солями, спиртами
6 Кислотність карбонових кислот, її залежність від складу і будови. Взаємний вплив карбоксильної і вуглеводневої груп. Багатоманітність карбонових кислот. Застосування карбонових кислот.
7 Естери. Жири. Мило. Реакція естерифікації. Склад, хімічна будова естерів. Гідроліз естерів. Застосування естерів. 27.01.
8 Жири, їх склад, хімічна будова. Гідроліз, гідрування жирів.  Біологічна роль жирів. Мило, його мийна дія. Відомості про синтетичні мийні засоби, їх значення. Захист природи від забруднення синтетичними мийними засобами.
9 Вуглеводи. Глюкоза. Будова глюкози  як альдегідоспирту. Циклічна форма глюкози. Хімічні властивості глюкози: повне і часткове окиснення, відновлення, взаємодія з гідроксидами металів, бродіння (спиртове і молочнокисле), естерифікація. Застосування глюкози, її біологічне значення. 3.02.
10 Короткі відомості про фруктозу, рибозу та дезоксирибозу. Сахароза, її склад, будова. Хімічні властивості: гідроліз, утворення сахаратів. Крохмаль. Будова крохмалю. Хімічні властивості: гідроліз (кислотний, ферментативний), реакція з йодом. Біологічне значення крохмалю.
11 Целюлоза. Будова целюлози. Хімічні властивості: окиснення, гідроліз, естерифікація, термічний розклад. Застосування целюлози та її похідних. Поняття про штучні волокна на прикладі ацетатного волокна.
Залік 10.02.12