Вівторок, 5 Березня, 2013   |   Школа Афіни

Інтенсивний курс з біології в 11-му класі. Залік з теми «Популяція. Екосистема. Біосфера»

Шановні учні 11-го класу!

Нагадаю, що оцінка з теми «Популяція. Екосистема. Біосфера» йде в атестат окремою оцінкою з дисципліни «Екологія».

Залік з теми складається з виконаних всіх робіт (самостійних, практичних, лабораторних та домашніх) в робочих зошитах, творчої роботи (у вигляді презентації) та тестування.

Тема 2. Популяція. Екосистема. Біосфера

1)   Самостійні та домашні роботи в робочих зошитах:

Популяція. Характеристика популяцій (стор. 55-59); Екологічні чинники (стор. 59-61); Поняття про середовище існування (стор. 62-65); Біологічні адаптивні ритми організмів (стор. 65 – 67); Угруповання та екосистеми. Склад і структура угруповань (стор. 67 – 70) ; Різноманітність екосистем. Розвиток і зміни екосистем. Продуктивність екосистем (стор. 70 – 73 до завдання № 3, стор.74-76); Загальна характеристика біосфери. Учення В.І. Вернадського про біосферу (стор. 76-78); Практична робота № 3 Розв’язування задач з екології (стор. 13-15). Виконати до 11.03.13

2)  Творча робота –презентація. Ви обираєте будь-яке питання з даної теми та створюєте презентацію до 7 слайдів. Захист презентацій 11.03.13

3)  Тестування проводитиметься 11.03.13 з питань:

1. Вміти називати:
–   надорганізмові системи;
–  основні характеристики популяції;
–  екологічні фактори;
2. Наводити  приклади:
–    угруповань, екосистем;
–    пристосованості організмів до умов середовища;
–    подібності у пристосуванні різних видів до однакових умов середовища;
–    ланцюгів живлення;
–    екологічних пірамід;
3. Характеризувати:
–   середовища існування організмів;
–   екологічні фактори, їх взаємодію;
–   добові, сезонні, річні адаптивні біологічні ритми організмів;
–   структуру і функціонування надорганізмових систем;
–   взаємодію організмів в екосистемах;
–   ланцюги живлення;
–   правило екологічної піраміди;
–   біосферу, функціональні компоненти та її межі;
–   поняття про ноосферу;
4. Пояснювати:
–   основні закономірності дії екологічних факторів на живі організми;
–   шляхи пристосування організмів до умов існування;
–   зв’язки між організмами в екосистемі;
–   роль організмів (продуцентів, консументів, редуцентів) і людини в штучних і природних екосистемах;
5. Порівнювати:
–  різні середовища життя;
–  організми, що пристосувались до життя в різних середовищах;
–   природні та штучні екосистеми;
6. Застосовувати  знання:
–  про особливості функціонування популяцій, екосистем, біосфери для обґрунтування заходів їх охорони;
–  для проектування дій у справі охорони природи;
–  для прогнозування наслідків впливу людини на  екосистеми;
–  для визначення стратегії й тактики своєї поведінки в сучасних умовах навколишнього середовища;
7. Робити висновок:
–  про цілісність і саморегуляцію живих систем;
–  про роль біологічного різноманіття, регулювання чисельності видів, охорони природних угруповань
для збереження рівноваги у біосфері.

У разі тривалої, шанобливої відсутності учня або отримання незадовільної оцінки з темі, допускається перездача даної теми на протязі двох тижнів після заліку, тобто до 22.03.13.

Бажаю успіхів!