Понеділок, 14 Вересня, 2015   |   Анна Завгородня

Особливості вивчення математики в початкових класах

У початковій школі математика служить опорним предметом для вивчення суміжних дисциплін, а в подальшому знання та вміння, набуті при її вивченні, стануть необхідними для застосування в житті і фундаментом навчання в старших класах школи.
Вивчення математики в початковій школі спрямоване на досягнення таких цілей:
– формування в учнів основ уміння вчитися;
– розвиток їх мислення, якостей особистості, інтересу до математики;
– створення для кожної дитини можливості високого рівня математичної підготовки.
Основні змістовно-методичні лінії шкільного курсу математики з 1 по 4 клас: числова, алгебраїчна, геометрична, функціональна, логічна, аналіз даних, текстові задачі.
   Числова лінія будується на основі рахунку предметів (елементів множини) і вимірювання величин.
Розвиток алгебраїчної лінії також нерозривно пов’язаний з числовою, учні записують вирази та властивості чисел за допомогою буквеної символіки, що допомагає їм структурувати досліджуваний матеріал, виявити подібності та відмінності, аналогії.
Вивчення геометричної лінії в курсі математики починається досить рано. Учні оволодіють навичками роботи з такими вимірювальними і креслярськими інструментами, як лінійка, кутник, а в 4 класі – циркуль, транспортир. Знайомляться з плоскими та об’ємними геометричними фігурами.
Досить серйозна увага приділяється в даному курсі розвитку логічної лінії при вивченні арифметичних, алгебраїчних і геометричних питань програми. Практично всі завдання курсу вимагають від учнів виконання логічних операцій – аналіз, синтез, порівняння, узагальнення, аналогія, класифікація, сприяють розвитку пізнавальних процесів – уяви, пам’яті, мови, логічного мислення.
Лінія аналізу даних цілеспрямовано формує в учнів інформаційну грамотність, вміння самостійно отримувати інформацію з різних джерел (спостережень, бесід, довідників, енциклопедій, Інтернет – джерел) і працювати з отриманою інформацією: аналізувати, систематизувати і представляти в різній формі.
Функціональна лінія будується навколо поняття функціональної залежності величин, яка є проміжною моделлю між реальною дійсністю і загальним поняттям функції, і служить, таким чином, основою вивчення в старших класах поняття функцій.
В рамках лінії текстових задач вони опановують різними видами математичної діяльності, усвідомлюють практичне значення математичних знань, у них розвиваються логічне мислення, уява, мова.
Математика на відміну від інших предметів, має абстрактний характер. Доводиться оперувати такими поняттями, як число, міра, просторові форми і т.п. Перед учителем початкових класів стоїть завдання зв’язати навчання з життям, показати, що виникнення математичних понять пов’язане з практичною діяльністю людини і є результатом узагальнення їм явищ дійсності. Саме тому в нашій школі введений курс «Практична математика».