Четвер, 24 Січня, 2013   |   Школа Афіни

Інтенсивний курс з біології в 10-му класі

Шановні учні 10-го класу!

Нагадую, що курс біології у другому семестрі триває з 14.01.13 до 15.02.13., також всі теми повинні бути здані до 01.03.13.

Залік з теми складається з виконаних всіх робіт (самостійних, практичних, лабораторних та домашніх) в робочих зошитах, творчої роботи (у вигляді презентації) та тестування.

Тема 1. КЛІТИНА ЯК ЦІЛІСНА СИСТЕМА

1)      Самостійні та домашні роботи в робочих зошитах:

Хромосоми. Каріотип ( стор. 50-51); Лабораторна робота № 9 «Будова хромосом» (стор. 16); Клітинний цикл еукаріотичних клітин. Механізм утворення й загибелі клітин. Митоз (стор. 52-53); Мейоз (стор. 54-55); Обмін речовин і перетворення енергії в клітині (стор. 56-57); Пластичний обмін. Біосинтез білків (стор. 58-60); Практична робота № 5 «Розв’язування елементарних задач з трансляції» (стор. 30); Пластиди. Фотосинтез (стор. 46-48); Сучасна клітинна теорія. Цитотехнології (стор. 61-62).  Виконати до 04.02.13

2)      Творча робота – одна презентація. Тема презентації на вибір по будь-якому з перелічених вище питань. Захист презентацій 31.01.13

3)      Тестування проводитиметься 04.02.13 з питань:

1. Вміти характеризувати:

–          генетичний код та його значення в біосинтезі білків;

–          будову і функції мітохондрій, пластид;

–          процеси гліколізу, біосинтезу білків, фотосинтезу; аеробного і анаеробного дихання в клітинах еукаріотів;

–          стадії клітинного циклу  еукаріотів;

–          причини і способи загибелі клітин;

–          хімічний склад, будову і функції хромосом на різних стадіях клітинного циклу;

–          процеси мітозу та мейозу в еукаріотів, їх фази;

–          положення сучасної клітинної теорії;

2. Розпізнавати:

–          аутосоми і статеві хромосоми, структурні компоненти хромосом на схемах і електронних мікрофотографіях ;

–          фази мітозу і мейозу на препаратах, схемах, електронних мікрофотографіях, малюнках;

3. Пояснювати:

–          значення гліколізу в енергетичному обміні;

–          значення двомембранних органел в енергетичному обміні;

–          значення процесів анаеробного і аеробного дихання;

–          значення фотосинтезу, його планетарну та космічну роль;

–          значення вивчення каріотипу організмів різних видів для систематики;

–          значення вивчення каріотипу для діагностування і профілактики спадкових хвороб людини;

–          значення видової сталості каріотипу;

–          зв’язок пластичного і енергетичного обміну в клітині;

4. Порівнювати:

–          процеси мітозу і мейозу;

–          обмін речовин і енергії в клітинах автотрофних і гетеротрофних, аеробних і анаеробних організмів;

5. Розв’язувати:

–          елементарні вправи з трансляції;

6. Застосовувати  знання:

–          застосування цитотехнологій для лікування захворювань людини;

–          про будову клітин для доказу єдності органічного світу;

7. Робити  висновок:

–          про схожість процесів обміну речовин, що відбуваються  в клітинах організмів різних царств живої природи .